Change Location × Blackwood, United Kingdom

  Recent Locations

   Y Theatr a Pherfformio ar gyfer CA 2-3 | Theatre & Performance for KS 2-3 in Blackwood


   • Y Theatr a Pherfformio ar gyfer CA 2-3 | Theatre & Performance for KS 2-3 Photo #1
   1 of 1
   November 13, 2019

   Wednesday  10:00 AM

   High Street
   Blackwood, Caerphilly NP12 1BB

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   Y Theatr a Pherfformio ar gyfer CA 2-3 | Theatre & Performance for KS 2-3

   Scroll down for English ... Y Theatr a Pherfformio ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3: Muckers  Anelir y gweithdy hwn at athrawon ac addysgwyr/artistiaid sydd eisiau archwilio’r fframwaith dysgu Profi, Creu, Adolyguar gyfer y theatr a pherfformio. Mae’r sesiwn hon wedi ei dylunio i gefnogi Muckers, darn i’r theatr a ddatblygwyd gan Theatr Iolo sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Perfformir y darn mewn tair theatr yn rhanbarth de-orllewin Cymru yn ystod Tymor Gwanwyn 2020. Mae’r perfformiad hwn yn addas ar gyfer cynulleidfaoedd Cyfnod Allweddol 2 a 3. Bydd y cyfranogwyr yn archwilio cynnwys y gwaith ar gyfer dysgu yn seiliedig ar y cwricwlwm, ac yn cael cynnig cymorth wrth ymgeisio am grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru i dalu costau mynychu perfformiad mewn theatr leol ym mis Chwefror a mis Mawrth. Hwylusydd: Dan arweiniad Theatr Iolo, mae’r cwrs hwn wedi cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Theatr Borough (Y Fenni) a Glan yr Afon (Casnewydd). Pwy All Fynychu? Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru. I archebu lle AM DDIM Byddwn yn Talu am Athro Llanw Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru). Dewch i wybod mwy ynghylch popeth a gynigir gan y Rhwydwaith – gan gynnwys mentora Pencampwyr Celfyddydol, ariannu, cyrsiau a chyfeiriadur arlunwyr: www.celfadd.cymru/cy/ Ffoniwch ni ar: 07717 743292 / 07717 743639 Anfonwch e-bost atom: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk HWB: Dewch o hyd i ni yn y Parth Dysgu Creadigol  Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol: Facebook: @artsed.wales Twitter: @artsed_wales Instagram: @artsed_wales Theatre and Performance for Key Stage 2 and 3: Muckers  This workshop is aimed at teachers and artist educators who want to explore the Experience, Create, Reviewlearning framework for theatre and performance.  The session is designed to support Muckers, a theatre piece developed by Cardiff based Theatre Iolo that will be staged at three theatres in the South East Region of Wales during the Spring Term 2020. This performance is suitable for Key Stage 2 and 3 audiences.  Participants will explore the content of the work for curriculum based learning, and be offered support in applying to the Arts Council of Wales for a grant to cover the costs of attending a performance at a local theatre in February and March.  Facilitator: Led by Theatre Iolo, this course has been developed in partnership with Blackwood Miners Institute, The Borough Theatre (Abergavenny) and The Riverfront (Newport).  Book your FREE place Who Can Attend? These workshops are open to teachers, artists and cultural educators who work in Wales.  We Pay For Cover The Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 per teacher to the cost of supply cover in our region, or courses delivered by Regional Art and Education Networks accross Wales. To see their programmes visit: A2Connect.org (Central South Wales), Edau.cymru (North Wales), Nawr.cymru (Mid and West Wales). Find out more about everything the Network has to offer – including Arts Champion mentoring, funding, courses, and an artist directory: www.artsed.wales Call us: 07717 743292 / 07717 743639 Email us: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk HWB: Find us in the Creative Learning Zone  Follow us on social media: Facebook: @artsed.wales Twitter: @artsed_wales Instagram: @artsed_wales

   Categories: Other & Miscellaneous

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.