Change Location × Den Haag, Netherlands

  Recent Locations

   FocusLab - Human capital in turbulent times: From diversity to inclusion in Den Haag


   • FocusLab - Human capital in turbulent times: From diversity to inclusion Photo #1
   1 of 1
   November 13, 2019

   Wednesday   2:00 PM

   Toussaintkade 21-a
   Den Haag, Netherlands

   Performers:
   • No Performers Listed
   EVENT DETAILS
   FocusLab - Human capital in turbulent times: From diversity to inclusion

   ENGLISH BELOW Human capital in turbulente tijden: van diversiteit naar inclusie Hoe creëer je een inclusieve organisatiecultuur? Het beeld op de werkvloer is in 20 jaar tijd compleet veranderd. Personeel wil niet meer lineair carrière maken en 25 jaar bij dezelfde werkgever blijven, millennials zoeken naar uitdaging (“mijn baan is meer dan een loonstrookje”), vrouwen nemen andere rollen in en de diversiteit aan culturen in de samenleving en dus ook van klanten en markten dwingt je als organisatie rekening te houden met verschillende stemmen en achtergronden. Diversiteit is echter ook een buzzword geworden. Organisaties zwaaien trots met vrouwenquota of laten zien dat meer dan 10% van hun workforce uit minderheden bestaat. Maar betekent dit dat het diversiteitsbeleid geslaagd is, of is het slecht verhulde window dressing? Organisaties die diversiteit integreren in hun bredere bedrijfsstrategie en hun manier van zakendoen, zijn succesvoller dan organisaties die dat niet doen. En toch wordt diversiteit nog veel te vaak als een afgezonderde verantwoordelijkheid van HR gezien. Dat maakt de kans van slagen klein. Echte diversiteit gaat verder dan wapperen met statistieken of het oprichten van een vrouwenclub. Je kunt als organisatie wel mensen met een andere achtergrond aannemen, maar als er een homogene cultuur heerst, zullen deze mensen zich nooit op hun plek voelen en dus weer net zo snel vertrokken zijn. Echte inclusie gaat om het creëren van een open en veilige organisatiecultuur, waarin mensen het gevoel krijgen dat hun stem gehoord wordt en waar ze echt worden gezien als volwaardig onderdeel van een team en de organisatie.  In deze FocusLab leer je hoe je diversiteit en inclusie écht laat werken. Je krijgt, mede op basis van praktijkvoorbeelden veel inspiratie, tools en inzichten aangereikt waardoor je: Begrijpt wat diversiteit en inclusie inhoudt en waarom het verder gaat dan een geslacht of paspoort.   Leert analyseren waar jouw organisatie staat op het gebied van diversiteit en inclusie In staat bent om diversiteit en inclusie onderdeel te laten zijn van de bredere bedrijfsstrategie Leert hoe je draagvlak binnen je organisatie creëert voor diversiteit en inclusie Weet hoe je een inclusieve cultuur binnen je organisatie kunt ontwikkelen Voor wie is deze FocusLab bedoeld? HR managers en adviseurs Diversiteitsmanagers en consultants Learning & Development managers Teamleiders CEO’s Managers Over Elsa Endlich-Metselaar Deze editie van Doors Open Focus Labs wordt verzorgd in samenwerking met Elsa Endlich-Metselaar, een zeer ervaren Human Capital Development expert met een Portugees-Nederlandse achtergrond. Elsa is manager bij NN Investment Partners (onderdeel van NN Group), waar zij zelf aan den lijve heeft ondervonden hoe belangrijk het is om in een team en organisatie te werken waar vertrouwen voorop staat. NN Investment Partners maakt een bijzondere transformatie door van een organisatie met een homogene cultuur waar het diversiteitsbeleid na 2-3 jaar op de plank verdween naar een inclusief bedrijf met een open cultuur waar diversiteit een natuurlijk onderdeel is van de bedrijfsstrategie. De inspanningen van Elsa en haar team hebben geleid tot o.a. het winnen van de Golden Pump Award.  Plaats: Toussainthuis Den Haag Datum: Woensdag 13 november 2019 Tijd: 14.00 tot 17.00, met aansluitend een netwerkborrel Prijs:   Early Bird €129 exclusief BTW Standard: €169 exclusief BTW In totaal worden er 3 Doors Open FocusLabs georganiseerd, welke los van elkaar gevolgd kunnen worden. Wil je aan alle FocusLabs deelnemen? Kies dan voor een passe partout: voor €369 exclusief BTW heb je toegang tot alle edities EN bespaar je €138! Human capital in turbulent times: from diversity to inclusion How to create an inclusive organizational culture? The image of the workforce has completely changed in the past 20 years. Employees no longer want to pursue a linear career and stay with the same employer for 25 years, millennials are looking for a challenge ("my job is more than a salary slip"), women take on different roles and the diversity of cultures in society and therefore also of customers and markets forces you as an organization to take into account different voices and backgrounds. However, diversity has also become a buzzword. Organizations proudly wave with women's quotas or show that more than 10% of their workforce consists of minorities. But does this mean that the diversity policy is successful, or is it nothing more than badly disguised window dressing? Organizations that integrate diversity into their broader business strategy and the way they do business are more successful than organizations that don't. And yet diversity is far too often seen as a separate responsibility of HR. This makes the chances of success very small. Real diversity goes further than fluttering with statistics or setting up a women's club. As an organization you can hire people with a different background, but if there is a homogeneous culture, these people will never feel at home and will leave your company just as quickly. Real inclusion is about creating an open and secure organizational culture in which people get the feeling that their voice is being heard and where they are truly seen as a fully fledged part of a team and the organization. In this FocusLab you will learn how to make diversity and inclusion really work. You will leave with lots of inspiration, and based on practical examples you’ll get the necessary tools and insights, so that you: Understand what diversity and inclusion means and why it goes beyond a gender or passport Learn to analyze where your organization stands in the field of diversity and inclusion Are able to integrate diversity and inclusion into the broader business strategy Learn how to create support within your organization for diversity and inclusion Know how to develop an inclusive culture within your organization Who is this FocusLab for? HR managers and advisors Diversity managers and consultants Learning & Development managers Team leaders CEOs Managers About Elsa Endlich-Metselaar This FocusLab is hosted in collaboration with Elsa Endlich-Metselaar, a very experienced Human Capital Development expert with a Portuguese-Dutch background. Elsa is a manager at NN Investment Partners (part of NN Group), where she has personally experienced how important it is to work in a team and organization where trust is paramount. NN Investment Partners is undergoing an inspiring transformation from an organization with a homogeneous culture where diversity policy disappeared after 2-3 years into an inclusive company with an open culture where diversity is a natural part of the business strategy. The efforts of Elsa and her team led to, among other things, winning the Golden Pump Award. Place: Toussainthuis The Hague Date: Wednesday, November 13, 2019 Time: 14.00 - 17.00, followed by a networking drink Price Early Bird €129 excl VAT Standard: €169 excl VAT All 3 Doors Open FocusLabs that are hosted, can be followed independently. If you want to participate in all FocusLabs, get a pass-partout for only €369 (excl VAT). This gives you access to all editions AND you save €138!

   Categories: Business & Networking

   Event details may change at any time, always check with the event organizer when planning to attend this event or purchase tickets.